INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážený pacient, nakoľko v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a Vami poskytnuté údaje sú dôverné a všetci naši pracovníci sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. Za týmto účelom máme prijaté bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: NOVAMED, spol. s r.o.

Sídlo: Bernolákova 10, Banská Bystrica 974 05 IČO: 31 623 832

Telefónne číslo: +421 48 4399 130

E-mail: sekretariat@novamed.sk

Zodpovedná osoba: JUDr. Eva Holdošová; Tel: +421915206025; eva@holdosova.com;

Adresa: JUDr. Eva Holdošová, Riadok 1961/3, 03401 Ružomberok

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účelom spracúvania Vašim osobných údajov je poskytnúť Vám kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou je prevencia, diagnostika, liečba, laboratórne vyšetrenia, výskum, ošetrovateľská starostlivosť, poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, informovanie o zdravotnom stave a všetky ďalšie úkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

2. Plnenie zákonných povinností poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti voči rôznym inštitúciám a štátnym orgánom.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti pacienta podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona).

2. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona). Ide najmä o: - zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; - zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; - zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; - zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: Nie je.

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) vrátane Orgánov verejnej moci, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe osobitného predpisu: Údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu byť poskytnuté formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie osobám a inštitúciám v rozsahu §24 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napríklad: - iným zdravotníckym pracovníkom alebo zariadeniam za účelom ďalšieho poskytnutia zdravotnej starostlivosti; - laboratóriám klinickej biochémie a hematológie za účelom vyšetrenia biologického materiálu; - Inšpektorátu práce a štátnym orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania; - lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu; - orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu pre účely súdneho konania.

Údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu byť sprístupnené formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osobám a inštitúciám v rozsahu §25 zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napríklad:

- zákonnému zástupcovi za účelom informovania o zdravotnom stave; - osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva;

- revíznemu lekárovi, príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti;

- Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností;

- posudkovému lekárovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti;

- súdom ustanovenému znalcovi za účelom vypracovanie znaleckého posudku;

- poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti;

- Ministerstvu vnútra SR a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za účelom v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania;

- lekárne za účelom poskytovanie požadovaných liekov alebo zdravotníckych pomôcok na základe lekárskeho predpisu.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: - právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona. Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

- požiadavkou, ktorá je potrebná na to, aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť;

- tiež zákonnou požiadavkou pre plnenie zákonných povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči rôznym inštitúciám a štátnym orgánom. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že Vám nebudeme môcť poskytnúť riadnu zdravotnú starostlivosť. Iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.