Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti
NOVAMED, spol. s r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica
telefón: 048/4399 233, e-mail: sekretariat@novamed.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1 NOVAMED, spol,. s r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 316 23 832, zapísaná v obchodnom registri OS BB, oddiel: Sro, vložka č.: 2510/S (ďalej len „Novamed“), je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu a v odboroch podľa príslušného povolenia Banskobystrického samosprávneho kraja, číslo spisu: 00587/2017/ODDSSZ-61.
1.2
Novamed je zaradený do siete poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami – VŠZP, Dôvera, Union.
1.3
Novamed sa ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zameriava najmä na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti, jednodňovej chirurgie, laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a rehabilitačnej starostlivosti.
1.4
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú základný právny rámec pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich aj nesúvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardných služieb a komplexný manažment Klienta v zdravotníckom zariadení Novamed.
1.5
Účelom týchto VOP je prehľadná úprava práv a povinností Novamedu a Klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich aj nesúvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardných služieb a služieb manažmentu Klienta v zdravotníckom zariadení Novamed v zmysle platných právnych predpisov. Ak dohoda medzi Novamedom a Klientom obsahuje odlišné podmienky, ktorých dojednanie platné právne predpisy umožňujú, má toto odlišné dojednanie prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

Článok II.
Definície základných pojmov
2.1
Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy tento význam:
2.1.1
Klient je fyzická osoba, ktorej sa v Novamede poskytuje zdravotná starostlivosť, služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardné služby a komplexný manažment.
2.1.2
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník Novamedu, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť Klientovi.
2.1.3
Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺženia života Klienta a zvýšenia kvality jeho života; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť.
2.1.4
Ambulantná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje Klientovi, ktorého zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.
2.1.5
Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť je ambulantná zdravotná starostlivosť poskytovaná lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých a gynekológia.
2.1.6
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo; je poskytovaná lekárom so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
2.1.7
Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná Klientovi pri náhlej zmene jeho zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jeho život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jeho zdravie, spôsobuje mu náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jeho správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.
2.1.8
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia, štatistické
spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia, doprava, vypracovanie lekárskeho posudku, poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.
2.1.9
Nadštandardné služby sú služby, ktoré nie sú zdravotnou starostlivosťou ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré Novamed poskytuje Klientom podľa ich výberu s cieľom zabezpečenia vyššieho komfortu Klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri poskytovaní služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom týmto sa rozumie aj subkategória služby Komplexného manažmentu klienta bližšie definovaná v bode 2.1.11 týchto VOP.
2.1.10
Služby nad rámec úhrady z verejného zdravotného poistenia je poskytovanie služieb, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa z verejného zdravotného poistenia podľa určených revíznych pravidiel starostlivosti, a ktoré Novamed poskytuje Klientom podľa ich výberu s cieľom zabezpečenia vyššieho komfortu Klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri poskytovaní služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
2.1.11
Komplexný manažment klienta ako služba nehradená z verejného zdravotného poistenia zahrňujúci služby najmä: recepcie, call centrum, telefonické, emailové, sms/emailová notifikácia termínu návštevy, využitie on-line objednania, digitalizácia, modernizácia, optimalizácia a garancia ochrany služieb elektronického systému poskytovateľa, zosúladenie vyšetrení u špecialistov, celostný prístup k pacientovi, konziliárna spolupráca lekárov, nadštandardné prístrojové vybavenie ambulancií.
2.1.12
Služby Novamedu sú spoločným pojmom pre zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardné služby, služby nad rámec úhrady z verejného zdravotného poistenia a komplexný manažment Klienta.
2.1.13
Dohoda je dohoda uzavretá medzi Novamedom a Klientom, na základe ktorej sa poskytuje Klientovi v Novamede zdravotná starostlivosť, služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardné služby, služby nad rámec úhrady z verejného zdravotného poistenia a komplexný manažment Klienta.
2.1.14
Recepcia je pracovisko Novamedu, ktoré zabezpečuje registráciu všetkých Klientov v informačnom systéme FONS.
2.1.15
Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave Klienta, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Klientovi.
2.1.16
Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie Klienta vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

2.1.17
Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2.1.18
Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.1.19
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa Klienta ako identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
2.1.20
Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
2.1.21
Klientska karta je karta vydaná Poskytovateľom Klientovi označená obchodným menom spoločnosti s vytlačeným jedinečným QR kódom a umožňujúca identifikáciu Klienta.
2.2
Ak niektoré pojmy nie sú definované v týchto VOP, avšak sú definované vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré sa týkajú najmä zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich aj nesúvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardných služieb a manažmentu klienta, majú tieto pojmy význam uvedený v týchto všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Článok III.
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich aj nesúvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardných služieb a komplexného manažmentu Klienta
3.1
Zdravotná starostlivosť, služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardné služby ako aj komplexný manažment Klienta sú Klientom v Novamede poskytované na základe dohody. Dohoda sa musí uzatvoriť v písomnej forme, ak jej predmetom je poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a gynekologickej ambulantnej starostlivosti, a to najmenej na šesť mesiacov. V ostatných prípadoch môže byť dohoda uzatvorená aj ústne alebo konkludentnou formou.
3.2
Novamed môže uzatvorenie dohody s Klientom odmietnuť, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie alebo ak osobný vzťah ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka ku Klientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu alebo poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Novamedu, ktorý má zdravotnú starostlivosť Klientovi poskytovať, a to v zákonom stanovených prípadoch (napr. umelé prerušenie tehotenstva, sterilizácia). Skutočnosti, ktoré viedli Novamed k odmietnutiu, môže na podnet Klienta preveriť príslušný samosprávny kraj.
3.3
Dohoda zaniká dňom, na ktorom sa Novamed a Klient dohodnú, smrťou Klienta, zánikom Novamedu, alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.
3.4
Klient môže odstúpiť od dohody i bez uvedenia dôvodov. Novamed môže odstúpiť od dohody z dôvodov určených Zákonom 576/2004, § 12, odst. 9, ak osobný vzťah ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Novamedu ku Klientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi už nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu. Každé odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené.
3.5
Klient uzavretím Dohody potvrdzuje, že:
a) zobral na vedomie zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ku dňu uzavretia Dohody,
b) bol informovaný o aktuálnom Cenníku a berie na vedomie, že aktuálny Cenník je k dispozícii v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
c) sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi.

Článok IV.
Registrácia Klienta
4.1
Pred poskytnutím služieb Novamedu je Klient povinný zaregistrovať sa na recepcii. Za účelom registrácie predloží Klient platný občiansky preukaz, ak ide o občana SR, alebo platný cestovný doklad, ak ide o cudzinca, a platný preukaz poistenca, ak je Klient poistený v zdravotnej poisťovni.
4.2
Recepcia zaregistruje osobné údaje o Klientovi v informačnom systéme Novamedu podľa vstupných údajov od Klienta a vystaví Klientovi registračnú kartu, ktorou sa Klient na požiadanie identifikuje. Registračná karta zároveň slúži aj na využívanie služieb Novamedu a na identifikáciu Klienta v pokladničnom systéme Novamedu.
4.3
V prípade straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia registračnej karty Klient túto skutočnosť bezodkladne oznámi na recepcii osobne. Klient berie na vedomie, že pri strate, odcudzení, zničení alebo poškodení registračnej karty je vystavenie novej registračnej karty Klienta za úhradu.
4.4
Klient je povinný oznámiť na recepcii každú zmenu jeho osobných údajov uvedených v registračnej karte, ako aj zmenu mailovej adresy a telefónneho čísla, a to bez zbytočného odkladu.
4.5
Klient zodpovedá za to, že údaje, ktoré uviedol pri registrácii a ktoré sú uvedené v informačnom systéme Novamedu, sú pravdivé, správne a aktuálne.

Článok V.
Práva a povinnosti Klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
5.1
Klient má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Novamede právo na:
5.1.1 ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity;
5.1.2 informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu;
5.1.3 informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej
starostlivosti;
5.1.4 odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa platných právnych prepisov možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu;
5.1.5 rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
5.1.6 zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
5.1.7 zmiernenie utrpenia,
5.1.8 humánny, etický a dôstojný prístup ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.
5.2
Klient je povinný:
5.2.1 na požiadanie predložiť svoju registračnú kartu a preukaz poistenca; fyzické predloženie preukazu poistenca nahrádza ukážka jeho elektronickej verzie v príslušnej mobilnej aplikácii;
5.2.2 bezodkladne informovať zdravotníckych pracovníkov Novamedu, že nie je poistený v žiadnej zdravotnej poisťovni alebo že je dlžníkom zdravotnej poisťovne;
5.2.3 vykonať úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa platného cenníka Novamedu bezodkladne po jej poskytnutí alebo na základe faktúry v prípade, že zdravotná starostlivosť nie je v plnom rozsahu alebo vôbec hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia;
5.2.4 poskytovať úplné, pravdivé a aktuálne informácie za účelom registrácie jeho osoby a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
5.2.5 v prípade prenosnej choroby správať sa tak, aby zabránil prenosu takejto choroby na iné osoby, označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie, ako aj určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť;
5.2.6 dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli Novamedu;
5.2.7 v priestoroch zdravotníckeho zariadenia dodržiavať základné morálno-etické pravidlá slušného správania.

Článok VI.
Poučenie a informovaný súhlas
6.1
V súlade s bodom 5.1.3 týchto VOP je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. Písomná forma sa vyžaduje len v prípadoch uvedených v Zákone 576/2004, §6 odst.5.
6.2
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Novamedu poskytuje poučenie:
6.2.1 Klientovi, ktorému sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inej osobe, ktorú si Klient určil,
6.2.2 zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi, poručníkovi, inej fyzickej osobe ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúcemu osvojiteľovi, osobe, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov, alebo štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o uložení neodkladného opatrenia, o nariadení výchovného opatrenia alebo o uložení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca Klienta“), ak Klientom je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „Klient nespôsobilý dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj Klientovi nespôsobilému dať informovaný súhlas.
6.3
Klient alebo jeho zákonný zástupca má právo na poučenie a má aj právo poučenie odmietnuť.
O odmietnutí poučenia sa do zdravotnej dokumentácie urobí písomný záznam.
6.4
Informovaný súhlas dáva Klient alebo jeho zákonný zástupca, ak ide o Klienta nespôsobilého dať informovaný súhlas; takýto Klient sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jeho schopnosti.
6.5
Osobitný právny predpis ustanovuje prípady, kedy sa informovaný súhlas nevyžaduje, napr. ak ide o poskytnutie neodkladnej starostlivosti, kedy informovaný súhlas nemožno včas získať, ale ho možno predpokladať.
6.6
Klient alebo zákonný zástupca Klienta môže udelený informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Článok VII.
Poskytovanie služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti
7.1
Zariadenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti (špecializované ambulancie, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVALZ“), oddelenie jednodňovej chirurgie) poskytujú svoje služby pre Klientov v prevádzkach na Bernolákovej ulici č.10, č.12, č.2 v Banskej Bystrici počas stanovených ordinačných hodín.
7.2
Klient je povinný sa na návštevu danej ambulancie alebo na vyšetrenie vopred objednať, a to osobne, telefonicky alebo online cez rezervačný systém po predchádzajúcej registrácii Klienta v tomto systéme; to neplatí v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo v prípade odoslania Klienta iným ošetrujúcim pracovníkom Novamedu s požiadavkou na okamžité poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
7.3
Pri každej návšteve je Klient povinný predložiť svoju registračnú kartu a preukaz poistenca (príp. preukázať elektronickú verziu preukazu poistenca v mobilnej aplikácii). Ak Klient nie je v SR zdravotne poistený, alebo v prípade, že je Klient dlžníkom zdravotnej poisťovne, je povinný o tom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Novamedu informovať pri jeho prvej návšteve.
7.4
Ak osobitný predpis vyžaduje na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti odporúčanie všeobecného lekára/lekára špecialistu, Klient je povinný písomné odporúčanie všeobecného lekára/lekára špecialistu predložiť, v opačnom prípade je Novamed oprávnený poskytnutie požadovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti odmietnuť; to neplatí, ak záznam o odporúčaní všeobecného lekára/lekára špecialistu na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť je zapísaný v elektronickej zdravotnej knižke Klienta.
7.5
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Novamedu odovzdá Klientovi bezprostredne po poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti kópiu príslušného písomného záznamu v jeho zdravotnej dokumentácii (správa z ambulantného vyšetrenia/ošetrenia), prípadne, najmä pri vyšetreniach SVALZ oznámi Klientovi, kedy bude lekárska správa vyhotovená.
7.6
O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti vyhotoví ošetrujúci lekár Novamedu pre odosielajúceho všeobecného lekára/lekára špecialistu písomnú správu. Ošetrujúci lekár zároveň bezodkladne vytvorí elektronický záznam o poskytnutej ambulantnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke Klienta.
7.7
V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom je Klient povinný sa na dohodnutý termín včas dostaviť k príslušnému ošetrujúcemu zdravotníckemu
pracovníkovi Poskytovateľa. Ak sa Klient na príslušný termín z akýchkoľvek dôvodov nedostaví, je povinný zrušiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr do 08:00 hod. dopoludnia v deň vyšetrenia na ambulancii, call centre, prípadne mailom alebo osobne na recepcii. V prípade ak tak Klient neurobí, bude v našom informačnom systéme označený ako neospravedlnený.

Článok VIII.
Poskytovanie nadštandardných služieb
8.1
Novamed poskytuje nadštandardné služby (najmä použitie nadštandardného zdravotníckeho materiálu, výber operatéra pri chirurgických zákrokoch a pod.).
8.2
Nadštandardné služby môžu byť spoplatnené v zmysle platného cenníka Novamedu. O výške úhrady za nadštandardné služby musí byť Klient vopred informovaný.
Článok IX.
Služba komplexného manažmentu klienta
9.1
Novamed poskytuje službu Komplexného manažmentu klienta spočívajúcu najmä vo využití recepcie, call centra, telefonických a iných služieb špecifikovaných v bode 2.1.11 týchto VOP.

Článok X.
Prešetrenie správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v Novamede
10.1
Ošetrujúci zdravotnícki pracovníci Novamedu poskytujú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
10.2
Novamed je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia Klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu Klienta.
10.3
Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať Novamed o nápravu, resp. podať podnet na prešetrenie správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti; žiadosť/podnet sa podáva písomne na riaditeľstvo Novamedu.
10.4
Novamed Klienta písomne informuje o spôsobe vybavenia jeho žiadosti/podnetu najneskôr do 30 dní od ich podania žiadateľom, ak z obsahu žiadosti/podnetu nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. Novamed môže informáciu o spôsobe vybavenia žiadosti/podnetu zaslať Klientovi aj e-mailom alebo telefonicky, ak Klient v žiadosti /v podnete uviedol aj svoju e-mailovú adresu alebo telefón.
10.5
Ak Novamed žiadosti/podnetu Klienta nevyhovie alebo neinformuje Klienta o spôsobe vybavenia žiadosti/podnetu najneskôr do 30 dní od podania, má Klient právo:
10.5.1 požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
10.5.2 obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Článok XI.
Osobitné ustanovenia o klientskych kartách
11.1
Klient v rámci slobodného výberu súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti NOVAMED, spol. s.r.o. príjme svoju osobnú Klientsku kartu, ktorá vytvorí jeho osobné konto. Poskytnutie Karty predstavuje službu najmä v rámci modernizácie zefektívnenia a zjednodušenia elektronizácie systému poskytovateľa ako aj prístupu Klienta k svojmu poskytovateľovi v rámci komplexného manažmentu Klienta. Za poskytnutie služby nehradenej z verejného zdravotného poistenia, uhrádza Klient poskytovateľovi pri dobrovoľnej registrácii poplatok 30,00 Eur na obdobie 365 dní. Po vyčerpaní predplateného obdobia bude Klientovi ponúknutá možnosť obnovy karty. Klient je o službe oboznámený vopred a objednaním sa na vyšetrenie na pracoviskách Novamedu súhlasí s poskytnutím služby. Výnimku predstavuje bod 7.2 vety za bodkočiarkou týchto obchodných podmienok.
11.2
Klientska karta umožňuje držiteľovi karty využívať nasledovné komplexné služby:
a)
SMS notifikácie 48 hod. pred objednaným termínom vyšetrenia,
b)
call centrum,
c)
možnosť stornovania vyšetrenia prostredníctvom SMS,e – mailu, alebo call centra,
d)
online objednávanie na vyšetrenia,
e)
online objednávanie predpisu liekov,
f)
wifi pripojenie vo všetkých priestoroch Novamedu.
g)
odosielanie lekárskych správ mailom na požiadanie
h)
SMS notifikácie pri predpise lieku
Uvedená služba negarantuje termín a presný čas vyšetrenia.
11.3
Klientska karta je vydávaná Poskytovateľom v súlade s platným Cenníkom v rámci systému komplexného manažmentu, pričom je viazaná na meno a osobu Držiteľa karty. Karta je neprenosná.
11.4
Platnosť Klientskej karty je časovo obmedzená na obdobie 365 dní po zaplatení poplatku. Uvedené platí iba v prípade, pokiaľ Klientska karta nie je inak znehodnotená.
11.5
Klient je povinný chrániť Klientsku kartu pred stratou, krádežou, zničením, poškodením, zneužitím alebo znehodnotením. Stratu alebo krádež Klientskej karty je Klient povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi. Náhradná Klientska karta je vystavovaná za poplatok podľa platného Cenníka, pričom pôvodná Klientska karta bude definitívne deaktivovaná z dôvodu ochrany osobných údajov a zaručených práv spotrebiteľov.

11.6
Klient sa Klientskou kartou identifikuje pri:
a) využívaní služieb recepcie,
b) registrácii pred vstupom do ambulancie na recepcii, registrácii na rádio-diagnostické oddelenie, registrácii na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.
11.7
Elektronizácia systému poskytovateľa (zabezpečenie ochrany systému poskytovateľa pred kybernetickými útokmi, telefonické služby, sms-notifikácie), zabezpečenie jeho chodu čo subsumuje termín Komplexný manažment klienta predstavujú značné zvýšené náklady, ktoré však nie sú zdravotným výkonom ako súčasť zdravotnej starostlivosti a ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok XII.
Úhrada za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardné služby a komplexný manažment Klienta
12.1
Zdravotná starostlivosť, ktoré sú Klientom poskytované v Novamede, sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, a to v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
12.2
Novamed môže požadovať od Klientov – poistencov zdravotných poisťovní, ktoré majú s Novamedom uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa osobitných predpisov. Novamed môže požadovať od Klientov úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti rovnako najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa osobitných predpisov. O výške spoluúčasti je Klient vopred informovaný a požadovaná zdravotná starostlivosť alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti mu budú poskytnuté po akceptácii výšky spoluúčasti.
12.3
Spoluúčasť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako aj za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí Klient v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými, v deň ich poskytnutia.
12.4
Klient berie na vedomie, že poistenec, ktorý je dlžníkom zdravotnej poisťovne, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.
12.5
Novamed je oprávnený požadovať od Klienta plnú úhradu za zdravotný výkon, ak požadovaný zdravotný výkon nie je ani čiastočne hradený na základe verejného zdravotného poistenia (napr. zdravotný výkon bez indikácie zo zdravotných dôvodov), alebo ak Klient nie je zdravotne poistený v žiadnej zdravotnej poisťovni alebo je dlžníkom zdravotnej poisťovne a nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. O výške úhrady je Klient vopred informovaný v zmysle platného cenníka. Požadovaný zdravotný výkon možno poskytnúť len po písomnej akceptácii výšky úhrady Klientom. Úhrada za poskytnutie požadovaného zdravotného výkonu je splatná spravidla pri jeho poskytnutí, a to buď v hotovosti do pokladne, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, alebo prevodom na účet poskytovateľa. Novamed je v jednotlivých prípadoch oprávnený požadovať úhradu za požadovaný zdravotný výkon ešte pred jeho poskytnutím.

12.6
Služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nadštandardné služby a komplexný manažment Klienta, ktoré nie sú hradené na základe verejného zdravotného poistenia sú spoplatnené a ich úhrada je uvedená v platnom cenníku. Úhrada za poskytnutie nadštandardných služieb je splatná spravidla pri ich poskytnutí, a to buď v hotovosti do pokladne, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, alebo prevodom na účet poskytovateľa. Novamed je však v jednotlivých prípadoch oprávnený požadovať úhradu za nadštandardné služby a komplexný manažment Klienta ešte pred ich poskytnutím.
12.7
Aktuálny cenník Novamedu je pre Klientov k dispozícii na webovej stránke www.novamed.sk ako aj vo vstupných priestoroch Novamedu a v čakárňach na jednotlivých oddeleniach.
12.8
Novamed je povinný vydať Klientovi doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, doklad o výške úhrady za nadštandardné služby a doklad o výške úhrady komplexný manažment Klienta; dokladom sa rozumie pri hotovostnej platbe pokladničný doklad vydaný elektronickou registračnou pokladnicou a pri bezhotovostnom prevode faktúra.
12.9
Ak je Klient v omeškaní s úhradou za služby Novamedu, ktoré sú spoplatnené v súlade s platnými právnymi predpismi a cenníkom Novamedu, Novamed je oprávnený odmietnuť poskytnutie ďalších požadovaných služieb v Novamede Klientovi, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, a to až do zaplatenia dlhu, ak osobitný predpis nestanovuje inak.

Článok XIII.
Vedenie zdravotnej dokumentácie a poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
13.1
Novamed vedie zdravotnú dokumentáciu Klienta formou získavania, zhromažďovania a zaznamenávania údajov podľa bodu 12.4. tohto článku.
13.2
Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak osobitný predpis neustanovuje, že sa vyžaduje len písomná forma.
13.3
Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa zaznamenávajú v elektronickej zdravotnej knižke vedenej v
Národnom zdravotníckom informačnom systéme.
13.4
Zdravotná dokumentácia obsahuje:
13.4.1 osobné údaje Klienta v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, telefónne číslo a e-mail,
13.4.2 údaje o poučení a informovanom súhlase,
13.4.3 údaje o chorobe Klienta, žiadanky na vyšetrenia SVALZ, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
13.4.4 údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky,
13.4.5 údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
13.4.6 údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
13.4.7 epidemiologicky závažné skutočnosti,
13.4.8 identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
13.4.9 identifikačné údaje Poskytovateľa.
13.5
Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník Novamedu vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
13.6
Novamed nakladá so zdravotnou dokumentáciou tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu počas plynutia zákonom stanovenej doby.
13.7
Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár v písomnej forme, uchováva Novamed 20 rokov po smrti Klienta, ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti Klientovi.
13.8
Pri zmene poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody je Novamed povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu vedenú v písomnej forme alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým Klient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
13.9
Údaje zo zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej forme sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie Klienta inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Novamedu je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie Klienta v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil Klienta na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
13.10
Novamed je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie Klienta na základe písomného vyžiadania v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania:
13.10.1 registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
13.10.2 príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,
13.10.3 inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
13.10.4 príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
13.10.5 osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám
13.10.6 orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu,
13.10.7 lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.
13.11
Údaje zo zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej forme sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie Klienta:
13.11.1 Klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
13.11.2 manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,
13.11.3 osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
13.11.4 revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,
13.11.5 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
13.11.6 Ministerstvu zdravotníctva SR, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu;
13.11.7 všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra SR republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v
prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl SR na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu,
13.11.8 posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v celom rozsahu,
13.11.9 posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,
13.11.10 znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu,
13.11.11 poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
13.11.12 príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,
13.11.13 odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.
13.12
Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v zákonom stanovenom rozsahu.
13.13
Novamed je povinný zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu Klienta a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu.

Článok XIV.
Ochrana osobných údajov
14.1
Novamed pri poskytovaní služieb podľa týchto VOP spracúva osobné údaje klientov v súlade s nariadením GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými právnymi predpismi.
14.2.
Novamed pri získavaní osobných údajov informuje Klienta o tom, že bude ako prevádzkovateľ spracúvať jeho osobné údaje, o jednotlivých účeloch a právnom základe spracúvania osobných údajov, o oprávnených záujmoch Novamedu, o príjemcoch osobných údajov Klienta, dobe spracúvania osobných údajov, kontakte na zodpovednú osobu Novamedu pre oblasť ochrany osobných údajov, ako aj o právach Klienta ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia GDPR. Informácie pre dotknuté osoby sú dostupné na webovej stránke www.novamed.sk, ako aj na recepciách.
14.3
Klient berie na vedomie, že za podmienok ustanovených osobitným predpisom sa jeho súhlas na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie nevyžaduje.
14.4
Novamed zodpovedá za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie Klienta, pričom je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas celej doby jej zákonného uchovávania.
14.5
Každý, komu sa podľa osobitného predpisu poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie Klienta, je zo zákona povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.
14.6
Novamed chráni osobné údaje Klientov a prijíma primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť dostatočnú úroveň bezpečnosti osobných údajov primeranú prípadnému riziku. Za týmto účelom sa uplatňujú najmä opatrenia na zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti IT systémov používaných v Novamede, opatrenia na zabezpečenie obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade incidentu, ako aj opatrenia týkajúce sa testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti prijatých technických a organizačných opatrení.

Článok XV.
Doručovanie
15.1
Všetky písomnosti týkajúce sa vzťahu medzi Novamedom a Klientom pri poskytovaní služieb na základe dohody sa doručujú prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., poštového kuriéra, e - mailom alebo osobne, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Novamed zasiela písomnosti určené pre Klienta na adresu jeho trvalého pobytu alebo bydliska, ktorá je evidovaná v registračnom systéme FONSu alebo inú adresu, ktorú Klient písomne alebo telefonicky oznámi. Klient zasiela písomnosti určené pre Novamed na adresu sídla NOVAMED, spol. s r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica.
15.2
Písomnosť zasielaná spôsobom podľa bodu 14.1 tohto článku sa považuje za doručenú, dňom:
15.2.1 jej faktického prevzatia adresátom;
15.2.2 odmietnutia jej prevzatia adresátom;
15.2.3 kedy sa písomnosť doručovaná na adresu adresáta podľa bodu 14.1 vrátila späť ako neprevzatá v stanovenej odbernej lehote alebo s poznámkou, že adresát je neznámy, odsťahoval sa, resp. s poznámkou s iným obsahom.
15.3
Ak sa podľa týchto VOP alebo dohody medzi Novamedom a Klientom zasielajú písomnosti e-mailom, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej odoslania na správnu e-mailovú adresu adresáta za predpokladu jej odoslania v pracovný deň do 15.00 hod., inak sa považuje za doručenú v nasledujúci pracovný deň. Na účely tohto bodu sa za správnu e-mailovú adresu Klienta považuje e-mailová adresa, ktorá je evidovaná pri jeho mene v informačnom systéme podľa jeho vstupných údajov.

Článok XVI.
Záverečné ustanovenia
16.1
Právne vzťahy založené dohodou o poskytovaní služieb Novamedu a z nej vyplývajúce sa riadia týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, najmä, nie však výlučne:
16.1.1 zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
16.1.2 zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
16.1.3 zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
16.1.4 zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
16.1.5 zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
16.1.6 zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16.1.7 zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
16.2
Novamed si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny týchto VOP, najmä v dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov. Zmena týchto VOP je účinná dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.novamed.sk.
16.3
Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane celkom alebo sčasti neúčinné, nemá to vplyv na účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa namiesto neúčinného ustanovenia týchto VOP použitie platná právna úprava obsiahnutá vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorá je svojím účelom najbližšia neúčinnému ustanoveniu týchto VOP.
16.4
Tieto VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke Novamedu www.novamed.sk.
16.5
Reklamácie sa spravujú Reklamačným poriadkom dostupnom na Portáli Poskytovateľa.
V Banskej Bystrici, dňa 01.09.2023 ..........................................................
MUDr. Ľubica Finďová, PhD.
konateľka